نتایج_تاریک_کشورها_از_اتکا_به_سرمایه‌گذاری_خارجی رکود ایران حاصل بدترین نوع الگو‌برداری از نظام سرمایه‌داری است

رکود ایران حاصل بدترین نوع الگو‌برداری از نظام سرمایه‌داری است