رییس جمهور کمیسیون مشترک ایران و قرقیزستان باید در راستای افزایش روابط فعالتر شود