سیستم پیشنهادی: یک سیستم خوش قیمت مناسب برای نوجوانان