شوق زیارت در دل ها زنده است پنه ای باز شده رو به شمایم