طرح نوشت زلاتان رونالدوی برزیلی را به رونالدوی پرتغالی ترجیح می دهد