عذرخواهی وزیر بهداشت پس از مکالمه جنجالی با فرماندار "بدره"