عرضه اوراق سلف موازی استاندارد اوره با نرخ سود 23 درصد در بورس کالا