عیادت مسئولان صندوق حمایت از قهرمانان از پیشوت فوتبال