فرمانداری شورای شهر تلکیف موصل به کنترل نیروهای عراقی در آمدند