لکسوس ال سی 500 در حد یک ابر خودرو ارتقا یافته است