مراجع عظام تقلید بزرگترین پشتوانه معنوی فرهن دولت هستند