منصوريان سرنوشت گروه ما روز آخر مشخص مى شود توانستيم برنده ديدار باشيم