موحدی کرمانی رییس جمهور با تصمیم مردم انتخاب می شود