مولوی ریگیان‌پور: دشمنان در جریان فتنه 88 اصل نظام و رهبری را نشانه گرفته بودند