نحوی قرار گرفتن جفت می تواند ربطی به جنسیت داسته باشد