نوبت دهی به اهداکنندگان خون در اردبیل مخالف حجامت نیستم