_اشتغال‌زایی_40_نفر_توسط_جوان_گنبدی_با_شیرینی‌پزی هرگاه به جوانان اعتماد کردیم موفق شدیم

هرگاه به جوانان اعتماد کردیم موفق شدیم