واحدهای تولید مصالح ساختمانی لرستان دارای نشان استاندارد هستند