وحدت آفرینی و انسجام محور موفقیت برنامه های فرهنگی است