پانته آ بهرام رمان قلبی به این سپیدی اثری مناسب برای آخر هفته است