کنعانی زادگان درست است که در پایه های پرسپولیس بوده ام اما فوتبالم را از استقلال ماهشهر شروع کرده ام