گرانی قیمت مرغ در جنوب ایران بازار به تعادل می رسد