گسترش در آینده مانند سپاهان می شود دیدار فردا زیبا پرگل خواهد بود