_ولایت‌ها_صاحب_موزه_می‌شوند 30 هزار اثر تاریخی به موزه افغانستان برگشت

30 هزار اثر تاریخی به موزه افغانستان برگشت