32 پروژه عمرانی با کمک خیران قزوینی در حرم طفلان مسلم ساخته شده است