5 رسته مزیت‎دار در قالب طرح تکاپو در بروجرد اجرایی می‎شود