_جهاد_کشاورزی_درصد_کمی_از_نیازهای_روستاییان_را_تامین_می‌کند. 9 دهک خانوار روستایی در حاشیه ناامن غذایی قرار دارند

9 دهک خانوار روستایی در حاشیه ناامن غذایی قرار دارند